STIN ORA
Logopedski Kabinet
Logopedic Cabinet

O nama:
About us:Mi smo mali privatni, logopedsko-defektološki ,edukativni centar. Naše višegodišnje iskustvo i znanje koristimo kroz kreativan rad kako sa decom tako i sa odraslima.

Bavimo se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim tretmanima dece i odraslih sa govorno-jezičkim poremećajima.

Koristimo potencijal osobe da bi se u radu sa svojim terapeutom osećali uspešnim. Ovo postižemo upotrebom različitih tehnika koje dodatno stimulišu i potpomažu rehabilitaciju (bal-A-Vis-X; audiblox, Barton reading spelling system; DTTC metoda rada sa verbalnom govornom apraksijom), a za neke smo posebno edukovani i licencirani (HANEN metodologija za program IT TAKES TWO TO TALK, ALGO model učenja čitanja).

Naš cilj je i ime našeg centra STIN ORA, što znači “na vreme”, jer je ono presudno za uspešan ishod tretmana.


Branka Papulić-Perišić dipl. Defektolog-Logoped


Nakon završene srednje medicinske škole ,smer pedijatrijska sestra-tehničar, upisuje 2000/2001 godine Defektološki fakultet , smer logopedija koji završava 2005. godine I stiče zvanje diplomirani defektolog logoped.

Pripravnički staž završava u Domu zdravlja Zvezdara kao deo tima razvojnog savetovališta na pedijatriji, u kome stiče praktična iskustva u radu sa decom u oblasti artikulacionih poremećaja, teškoća u savladavanju školskih veština, mucanja, disfazija, kašnjenja u progovaranju, u radu sa decom iz autističnog spektra. 

Nakon pripravničkog staža, postaje deo tima “ CSPER-a centra za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju” gde je imala tu čast da praktično uči I sarađuje sa cenjenim kolegama logopedima I defektolozima, usavršava svoje veštine reedukatora psihomotorike I logopeda. 

Spoljni je saradnik privatne predškolske ustanove “Bubica” u Beogradu.

2020. godine osniva svoj edukativni centar “Stin Ora”, mesto u kome primat imaju znanje, iskustvo I dobro raspoloženje.

- zvanje reedukatora psihomotorike stiče nakon završene obuke na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2013. Godine iz oblasti “ opšta reedukacija psihomotorike I relaksacija” kao I “specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”

-Tokom svog stručnog usavršavanja bila je učesnik prve “The Floor Time Center”
konferencije u Beogradu 2013. godine

-2014. Završava obuku kod Kristiane Kull osnivača I šefa društva za senzornu integraciju Jean Ayres iz Nemačke za 

“preverbalna komunikacija/disregulacija kod dece I rano detinjstvo” 
“senzorna registracija I poremećaji autističnog spektra” 
“ rana dijagnostika I stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini života”

-Poseduje sertifikat centra za podsticanje razvoja deteta CPRD za ” osnaživanje emocionalnih kompetenci” I “porodične edukacije”

koji je vodila doktor psiholoških nauka I dečiji psihoterapeut Aleksandra Jovanović-Magyar 2018. Godine.

U 2019. Postala licencirani Hanen Logoped za program “It Takes two to Talk” Hanen centra iz Kanade

-Tokom 2020.te i 2021. Prošla je i deo Montessori obuke za čitanje I pisanje “Montessori jezik od 3-6 godina”

- završila kurs na daljinu, u organizaciji The Once upon a time foundation, pod pokroviteljstvom ASHA CEUs (American Speech-Language-Hearing Association) za DTTC metodu (Dynamic Temporal and Tactile Cueing) u radu sa dečijom apraksijom govora


Svetlana Jevtić,

Dipl.Defektolog-logoped


Nakon srednje škole, 2004.godine upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gde 2011.godine dobija zvanje diplomirani defektolog logoped.

Još tokom studiranja se angažuje kao lični pratilac dece sa posebnim potrebama i stiče prva iskustva u radu sa njima.

Nakon završenog fakulteta započinje pripravnički staz u Centru za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha "Dečija kuća",pedijatrijsko odeljenje KBC Zvezara,gde stiče znanje i praktično iskustvo u oblasti artikulacionih poremećaja, teškoća u savladavanju školskih veština, mucanja, disfazija, autističnog spektra kao i rad sa mentalno nedovoljno razvijenom decom.

Nakon završenog staža od 2012.godine biva angažovana na radno mesto logopeda u 
boravku za mentalno nedovoljno razvijene osobe "Društvo Zvezara", gde stiče iskustvo u radu sa odraslim osobama sa smetnjama iz oblasti mentalnog funkcionisanja kao i autizma.

Dalje svoje iskustvo nastavlja dopunjavati kao volonter u terapijskom centru za razvojne poremećaje "Union health",tokom 2013.godine gde stiče prva iskustva i dodire sa ABA terapijom kao metodom u radu sa decom sa razvojnim poremećajima. U ovom centru stiče dodatna iskustva u radu sa decom sa dijagnozama apraksije i autizma kao i mentalnom ometenosću.

Tokom svoje karijere ponosno izdvaja i angažovanje u privatnom vrtiću "Radoznalac" gde obavlja kako individualne logopedske tretmane tako i grupne radionice sa decom predškolskog uzrasta.

Od 2017.godine biva angažovana kao volonter u terapijskom centru "Logomedica",kao ABA praktikant, gde nastavlja kasnije i svoj radni staž sve do 2021.godine. U ovom centru stiče iskustva u radu sa najsavremenijim logopedskim instrumentima - digitalni logopedski set kao i logopedskim sondama i usavršava svoje postojeće znanje iz raznih oblasti govorne patologije.

Trenutno zaposlena u Logopedskom kabinetu "Stin Ora" na radnom mestu logopeda.

Od dodatnih aktivnosti i angažovanja posebno ističe:
Učešće na međunarodnoj konferenciji ALOS19, 2019 godine
Učešće na seminaru "Uvod u ABA terapiju", 2019.godine.


Mi smo mali privatni, logopedsko-defektološki edukativni centar. Naše višegodišnje iskustvo i znanje koristimo kroz kreativan rad kako sa decom tako i sa odraslima.

Bavimo se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, habilitaciono-rehabilitacionim tretmanima dece i odraslih sa govorno-jezičkim poremećajima.

Koristimo potencijal osobe da bi se u radu sa svojim terapeutom osećali uspešnim. Ovo postižemo upotrebom različitih tehnika koje dodatno stimulišu i potpomažu rehabilitaciju (bal-A-Vis-X; audiblox, Barton reading spelling system; DTTC metoda rada sa verbalnom govornom apraksijom), a za neke smo posebno edukovani i licencirani (HANEN metodologija za program IT TAKES TWO TO TALK, ALGO model učenja čitanja).

Naš cilj je i ime našeg centra STIN ORA, što znači “na vreme”, jer je ono presudno za uspešan ishod tretmana.


Branka Papulić-Perišić dipl. Defektolog-Logoped


Nakon završene srednje medicinske škole ,smer pedijatrijska sestra-tehničar, upisuje 2000/2001 godine Defektološki fakultet , smer logopedija koji završava 2005. godine I stiče zvanje diplomirani defektolog logoped.

Pripravnički staž završava u Domu zdravlja Zvezdara kao deo tima razvojnog savetovališta na pedijatriji, u kome stiče praktična iskustva u radu sa decom u oblasti artikulacionih poremećaja, teškoća u savladavanju školskih veština, mucanja, disfazija, kašnjenja u progovaranju, u radu sa decom iz autističnog spektra. 

Nakon pripravničkog staža, postaje deo tima “ CSPER-a centra za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju” gde je imala tu čast da praktično uči I sarađuje sa cenjenim kolegama logopedima I defektolozima, usavršava svoje veštine reedukatora psihomotorike I logopeda. 

Spoljnji je saradnik privatne predškolske ustanove “Bubica” u Beogradu.

2020. godine osniva svoj edukativni centar “Stin Ora”, mesto u kome primat imaju znanje, iskustvo I dobro raspoloženje.

- zvanje reedukatora psihomotorike stiče nakon završene obuke na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2013. Godine iz oblasti “ opšta reedukacija psihomotorike I relaksacija” kao I “specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”

-Tokom svog stručnog usavršavanja bila je učesnik prve “The Floor Time Center”
konferencije u Beogradu 2013. godine

-2014. Završava obuku kod Kristiane Kull osnivača I šefa društva za senzornu integraciju Jean Ayres iz Nemačke za 

“preverbalna komunikacija/disregulacija kod dece I rano detinjstvo” 
“senzorna registracija I poremećaji autističnog spektra” 
“ rana dijagnostika I stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini života”

-Poseduje sertifikat centra za podsticanje razvoja deteta CPRD za ” osnaživanje emocionalnih kompetenci” I “porodične edukacije”

koji je vodila doktor psiholoških nauka I dečiji psihoterapeut Aleksandra Jovanović-Magyar 2018. Godine.

U 2019. Postala licencirani Hanen Logoped za program “It Takes two to Talk” Hanen centra iz Kanade

-Tokom 2020.te i 2021. Prošla je i deo Montessori obuke za čitanje I pisanje “Montessori jezik od 3-6 godina”

- završila kurs na daljinu, u organizaciji The Once upon a time foundation, pod pokroviteljstvom ASHA CEUs (American Speech-Language-Hearing Association) za DTTC metodu (Dynamic Temporal and Tactile Cueing) u radu sa dečijom apraksijom govora


Svetlana Jevtic,logoped


Nakon srednje skole, 2004.godine upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gde 2011.godine dobija zvanje-diplomirani defektolog logoped.

Jos tokom studiranja se angazuje kao licni pratilac dece sa posebnim potrebama i stice prva iskustva u radu sa njima.

Nakon zavrsenog fakulteta zapocinje pripravnicki staz u Centru za ranu dijagnostikui terapiju dece sa ostecenjem sluha "Decija kuca",pedijatrijsko odeljenje KBC Zvezara,gde stice znanje i prakticno iskustvo u oblasti artikulacionih poremecaja, teskoca u savladavanju skolskih vestina , mucanja, disfazija, autisticnog spektra kao i rad sa mentalno nedovoljno razvijenom decom.

Nakon zavrsenog staza od 2012.godine biva angazovana na radno mesto logopeda u 
Boravku za mentalno nedovoljno razvijene osobe "Drustvo zvezara", gde stice iskustvo u radu sa odraslim osobama sa smetnjama iz oblasti mentalnog funkcionisanja kao i autizma.

Dalje svoje iskustvo nastavlja dopunjavati kao volonter u Terapijskom centru za razvojne poremecaje "Union health",tokom 2013.godine gde stice prva iskustva i dodire sa ABA terapijom kao metodom u radu sa decom sa razvojnim poremecajima. U ovom centru stice dodatna iskustva u radu sa decom sa dijagnozama apraksije i autizma kao i mentalnom ometenoscu.

Tokom svoje karijere ponosno izdvaja i angazovanje u privatnom vrticu "Radoznalac" gde obavlja kako individualne logopedske tretmane tako i grupne radionice sa decom predskolskog uzrasta.

Od 2017.godine biva angazovana kao volonter u terapijskom centru "Logomedica",kao ABA praktikant, gde nastavlja kasnije i svoj radni staz sve do 2021.godine. U ovom centru stice iskustva u radu sa najsavremenijim logopedskim instrumentima - digitalni logopedski set kao i logopedskim sondama i usavrsava svoje postojece znanje iz raznih oblasti govorne patologije.

Trenutno zaposlena u Logopedskom kabinetu "Stin Ora" na radnom mestu defektologa.

Od dodatnih aktivnosti i angazovanja posebno istice:
Ucesce na medjunarodnoj konferenciji ALOS19, 2019 godine
Ucesce na seminaru "Uvod u ABA terapiju", 2019.godine.

Adresa

Radnim danima od 8 - 20h
Samjuela Beketa 20d
064/1554775

Vaš Terapeut

Diplomirani Defektolog - logoped
Branka Papulić-Perišić